פרגמטיקה, תרגום והשוואה בין תרבויות

פרגמטיקה היא המדע העוסק בשימושי לשון בהקשר. הגישה הפרגמטית להשוואה בין תרבויות יוצאת מתוך הנחה שהלשון יוצרת תפיסה חברתית־תרבותית, וזו משפיעה על הבחירות הלשוניות של דוברי הלשון. למשל, בכל תרבות יש דרכים לשוניות שונות לבקש דבר־מה או להתנצל, לסמן יחסי כבוד וריחוק או יחסי קִרבה וזלזול, להביע ביקורת אירונית ועוד. הגישה הפרגמטית אינה עוסקת בשיפוט ערכי של תרגומים כ"טובים" או כ"רעים"; מטרתה היא להבין ולתאר את תהליך התרגום ואת תוצריו כחלק מיחסי הגומלין בין תרבויות שונות. הגישה הפרגמטית רואה בהומור תופעה של עקיפוּת, וניתוח פרגמטי הבוחן את השימוש בלשון בתוך הקשר יכול לסייע בהערכה ובהבנה של תרגומי הומור.