השוואת דמותו של המתרגם-המרגל בטקסטים ספרותיים לעומת דמותו בטקסטים היסטוריוגרפיים